home » competitie » wedstrijdzaken » commissie strafzaken

Uitspraken Commissie Strafzaken

Correspondentie met Commissie Strafzaken

Correspondentie voor de Commissie Strafzaken (waaronder scheidsrechtersrapporten en verweerschriften) dient binnen twee maal 24 uur te worden gezonden naar:

Commissie Strafzaken KNBSB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

of via e-mail: competitie@knbsb.nl.

kennisgeving

Door middel van het zenden van een kopie van dit schrijven aan het secretariaat van uw vereniging, de competitiecontrole, de scheidsrechter(s), alsmede publicatie in de officiële mededelingen, stellen wij ook derden in kennis van onze beslissing.

Inwerkingtreding

Straffen gaan in op de datum van bekendmaking (op de website, dan wel door toezending aan de gedaagde en/of het secretariaat van de vereniging), tenzij anders in de uitspraak is vermeld.

Kosten

Indien de Commissie heeft beslist dat u de kosten van de behandeling van deze zaak dient te betalen, zal het genoemde bedrag op de jaarlijkse afrekening van uw vereniging in rekening worden gebracht.

Bindende wedstrijd

Een door een bevoegd orgaan van de KNBSB uitgeschreven wedstrijd tussen twee verenigingen.

Deelname aan wedstrijden

1.  Onder deelname aan wedstrijden wordt verstaan:
     a. het als speler vermeld staan op het wedstrijdformulier;
     b. het functioneren als coach;
     c. het functioneren als wedstrijdofficial.

2.   Het in art. 21.1.a genoemde verlies van het recht tot deelname aan wedstrijden kan worden opgelegd voor één of meer van de in art. 22.1 genoemde gevallen. Bij de uitspraak kan de Commissie vermelden voor welke hoedanigheid van de betrokkene het verlies van recht tot deelname geldt. Als de commissie geen hoedanigheid vermeldt, geldt het verlies van het recht tot deelname voor alle hoedanigheden.

3.   Tenzij door de Commissie anders is bepaald, geldt de schorsing voor honkbal, softbal en herensoftbal.

Beroep

Op grond van art. 23 Tuchreglement KNBSB, vastgesteld door de bondsraad van 10 december 2011, heeft u het recht beroep aan te tekenen. Klik hier voor meer informatie over Beroep aantekenen.

straffen gaan direct in

De Commissie Strafzaken kan op elke dag van de week uitspraak doen. Houdt de uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen, tenzij anders is bepaald.

De uitspraken zijn vanaf 13.00 uur telefonisch (030-7513650) bij de administratie van het bondsbureau te verkrijgen. Ook worden de uitspraken direct daarna op de site van de KNBSB gepubliceerd. De uitspraken worden per mail verzonden naar het verenigingssecretariaat en per post naar de “gedaagde”. Het blijft de verantwoordelijkheid van de verenigingen zich ervan te overtuigen of betrokkene gerechtigd is aan wedstrijden deel te nemen. Er staan hiertoe voldoende kanalen open.

Mocht ten onrechte aan wedstrijden worden deelgenomen, dan kan nimmer het excuus worden aangevoerd dat men niet van de uitspraak op de hoogte was.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook