home » nieuws » nederlandse en italiaanse bond intensiveren samenwerking

Nederlandse en Italiaanse bond intensiveren samenwerking

13 februari 2017 08:17:00


Bondsbesturen van FIBS en KNBSB toasten op een hernieuwde intensieve samenwerking. (Foto: KNBSB)

Nederlandse en Italiaanse bond intensiveren samenwerking

Dertig jaar na het overlijden van KNBSB-voorzitter Guus van der Heijden, die toen tevens Europees voorzitter was en een zeer vriendschappelijke verstandhouding onderhield met de Italiaanse bondsvoorzitter Aldo Notari (zie het interview met Notari in het Nederlandse bondsblad Inside in 1987), hebben de Nederlandse bond en de Italiaanse bond FIBS elkaar gevonden in een akkoord over hun kandidaten en posities in de Europese bonden CEB en ESF. Dit gebeurde bij de gelijktijdige congressen van de continentale koepels in de Servische hoofdstad Belgrado.

Na onderling overleg en in samenspraak met andere federaties voorafgaand aan het congres en in de wandelgangen van het congreshotel trokken zowel de Nederlandse als de Italiaanse bond hun debuterende kandidaat voor het vice-voorzitterschap van de CEB in: Roderick Balk namens ons land en Marco Mannucci namens Italië. Laatstgenoemde is de afgevaardigde van het in december jl. volledig vernieuwde bondsbestuur van Italië. 

Door het Nederlands-Italiaans akkoord, beklonken door een gezamenlijk diner van beide delegaties, kreeg de CEB een Franse voorzitter en daarvan los staand kreeg de ESF een Tsjechische voorzitter. Balk en Mannucci beginnen hun internationale carrière als gewoon bestuurslid ("at large") van de CEB en Petra Arends en Daniela Castellani debuteren namens Nederland en Italië in het Europees softbal, maar dan wel ieder als vice-voorzitter. 

In Italië heeft bondsvoorzitter Marcon zich al evaluerend uitgelaten over de twee eerste congressen, die hij namens de FIBS bijwoonde: "De balans is zeker positief, want we hebben de verstandhouding met Europa hersteld, die we paradoxaal genoeg hadden opgegeven ondanks dat we tot de sterkste landen op de velden behoren. De behaalde resultaten zijn beter dan dat we verwacht hadden, want naast de herwonnen plaatsen in de Europese besturen hebben we tevens een akkoord met de Nederlandse bond bereikt over een samenwerking gedurende de komende vier jaren. Dit betekent voor ieder van onze twee bonden een nieuw begin!"    

In het Nederlandse bondsbureau te Nieuwegein verklaarde bondsdirecteur Bart Volkerijk hierover: "De inzet van de KNBSB is er op gericht geweest om zowel Italie als Nederland in beide besturen te hebben. Ook met de andere kandidaat, Massimo Fochi, was daar al overeensteming over. Daarnaast is het van groot belang dat we een goed programma hebben voor zowel ESF als CEB dat gericht is op de ontwikkeling van de sporten in Europa en op het proces van samenwerking en samengaan van ESF en CEB. We zijn verheugd dat beide congressen zich daar positief over hebben uitgesproken. We zijn in het bijzonder verheugd over de samenwerking met Italië en hopen van harte dat het al in 2017 lukt om extra interlands tegen elkaar te spelen met zowel de honkbal- als softbalteams.

Geschreven door Pim van Nes

 


FIBS and KNBSB reinforce cooperation

Thirty years after KNBSB chairman Guus van der Heijden passed away, who was also European chairman at the time and maintained a friendly understanding with chairman of the Italian federation Aldo Notari, the Dutch federation KNBSB and Italian federation FIBS have found each other in an agreement about their candidates for positions in the European federations CEB and ESF. All of this took place in the Serbian capital Belgrade during the simultaneous conventions of the umbrella organizations. 

After joint consultation and in agreement with other federations, in the corridors of the convention hotel and prior to the convention, both the Dutch and Italian federation withdrew their candidates for the vice presidency of the CEB. Both candidates were debuting candidates. Roderick Balk on behalf of our country and Marco Manucci on behalf of Italy. The latter is also the representative of the last December completely renewed Italian Board. 

Because of the Dutch-Italian agreement, concluded at a joint dinner with both delegations, the CEB acquired a French chairman and, detached from that, the ESF acquired a Czech chairman. Balk and Manucci start their international careers as board members at large for the CEB and Petra Arends and Daniela Castellani are both debuting on behalf of the Netherlands and Italy in European softball, but they will do so as vice presidents. 

In Italy, chairman of the FIBS, Marcon has already spoken in an evaluating way about the first two conventions he attended on behalf of the FIBS: “The assessment is definitely positive, for we have restored the relationship with Europe which, paradoxically enough, we had given up even though we belong to the strongest countries on the fields. The results achieved are better than we had expected. Not only did we regain seats on the European Boards, we also reached an agreement with the Dutch federation on our partnership for the next four years. This marks a new beginning for both of our federations!”

In the Dutch federal office at Nieuwegein, managing director of Bart Volkerijk said:” The objective of the KNBSB has been to have both Italy and the Netherlands on both boards. This had also been agreed on already by the other candidate, Massimo Fochi. In addition, it is of the upmost importance that we have a good program for both the ESF and the CEB. This program must focus on the development of both sports in Europe and on the process of cooperating and merging of the ESF and the CEB. We are pleased both conventions have made a positive statement about this. We are especially pleased about the partnership with Italy and our sincere hope is to play additional international games against one another with both baseball and softball teams in 2017.”

Written by Pim van Nes

Photo: Board members of FIBS and KNBSB toast to renewed, reinforces cooperation. 

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook