home » knbsb » bondsstructuur » bondsraad

Bondsraad

De bondsraad is het hoogste bestuursorgaan van de KNBSB en vertegenwoordigt alle leden van de KNBSB. Zij bestaat uit stemgerechtigde afgevaardigden bondsraadleden uit de clusters van verenigingen en de persoonlijke leden.

De aangesloten verenigingen zijn ingedeeld in clusters. Een cluster is een geografisch gebonden groep van aangesloten verenigingen. Vierjaarlijks, per beleidsperiode, worden de clusters door het bondsbestuur vastgesteld.
Het bondsbestuur stelt daarbij tevens het aantal bondsraadleden per cluster vast. Het aantal afgevaardigden per cluster is gebaseerd op het aantal verenigingen op 1 november van het jaar voorafgaand aan het verkiezingsjaar volgens de volgende staffel:

 • 1 afgevaardigde in een cluster t/m 10 aangesloten verenigingen
 • 2 afgevaardigden in een cluster van 11 t/m 20 aangesloten verenigingen
 • het aantal afgevaardigden wordt voor clusters met meer dan 20 aangesloten vereniging steeds met 1 vermeerderd per 10 extra aangesloten verenigingen.

De persoonlijke leden worden door het bestuur ingedeeld in één cluster. Het cluster van persoonlijke leden kiest één bondsraad lid.

De voorzitter van het bondsbestuur KNBSB zit de vergaderingen van de bondsraad voor. De bondsraad kent tevens adviserende leden: ereleden, leden van verdienste, leden van het bondsbestuur, algemeen directeur en door het bondsbestuur of bondsraad als zodanig aangewezen (rechts)personen.

Jaarlijks worden tenminste twee bondsraadvergaderingen gehouden: een voorjaarsvergadering tussen 1 februari en 31 mei en een najaarsvergadering tussen 1 oktober en 31 december. De bondsraadsvergaderingen zijn openbaar.

De bondsraad kent onder andere de volgende taken en bevoegdheden:

 • benoemen van bondsbestuursleden;   
 • benoemen, schorsen en ontslaan van commissies van de bondsraad;
 • goedkeuren (financiële) jaarverslaglegging van bondsbestuur;
 • vaststellen van de contributie en heffingen;
 • vaststellen van de begroting;
 • wijzigen van de statuten, algemeen reglement en
 • tuchtreglementering;
 • toekennen van het erelidmaatschap, het lidmaatschap van verdienste, of erevoorzitter
 • verlenen van toestemming voor het opleggen van verplichtingen aan leden.

Bondsraadleden:
De bondsraad bestaat uit 23 bondsraadleden. Heeft u vragen over of aan de Bondsraad? Neem dan contact op met Algemeen Directeur Bart Volkerijk of stuur een e-mail naar bondsraad@knbsb.nl.
 

Cluster Naam
Noord (1) E. Eilering en vacature plaatsvervangend lid
Oost (2) F.P. Drost en J.E.L. Maduro
Amsterdam (2) O. Peer en P. Kwakernaak
Den Haag (2) Mw. C.E. Strijk en M.J.J.M. de Zwart
Rotterdam (2) G.C. Vaandrager en P. van Nes
Haarlem (2) K.L.C. van Veen en Dick Hoff
Noord-Holland (2) M. van Drunen en vacature
Midden-Nederland (3) F.W. Mooijman, R. van Zetten en S. Visser
Brabant-West (2) A.P.A. Kops  en G.H.T. Snellen
Brabant-Oost/Limburg (2) W. van den Hurk en vacature
Persoonlijke leden K. Brandenburg

In het kader efficiënt werken is een taakverdeling op hoofdpunten gemaakt.  
 

Taak Lid
Financiën Ruud van Zetten
Michaël de Zwart
Regelgeving en Faciliteiten
(Buro e.d.)
Feiko Drost
Geert Snellen
Honkbal Frank Mooijman
Dick Hoff
Feiko Drost
Softbal Jesse Maduro
Karel van Veen
Geert Snellen
Breedtesport Cora Strijk
Erik Eilering
Martin van Drunen
Gerard Vaandrager
Sjoerd Visser
PR, Marketing en Communicatie Anton Kops
Frank Mooijman
Pim van Nes
Opleidingen Kjell Brandenburg
Ronald van der Putten
Cora Strijk
Bondsbestuur en Algemeen Directeur Kjell Brandenburg
Ronald van der Putten
Gerard Vaandrager
Michäel de Zwart
Coördinatie Kjell Brandenburg
KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook