Presentatie nieuw Bondsbestuur en Bondsraad

6 juni 2018

Dinsdagavond 5 juni 2018 presenteerde het interim-Bondsbestuur tijdens een informatief congres aan de aanwezige leden de plannen voor een nieuwe structuur van de KNBSB en de beoogde kandidaten voor het Bondsbestuur en de nieuwe Commissie van Toezicht. Vier oud-bestuursleden keren terug in het nieuwe bestuur van zes personen. Daarnaast wordt de opzet van de Bondsraad aangepast en op termijn omgevormd naar een Commissie van Toezicht. Het congres waarin alle verenigingen zijn vertegenwoordigd wordt belangrijker en de verwachting is dat dit in elk geval jaarlijks wordt uitgeschreven. Ook binnen het bondsbureau zal een striktere scheiding tussen Verenigingssport (voorheen Breedtesport genoemd) en Nationale teams / talentontwikkeling (voorheen Topsport genoemd) komen.

Allereerst werd stilgestaan bij de beoogde structuur van de organisatie. Beginnend bij het Bondsbestuur gaat deze uit zes personen bestaan. De rol van voorzitter komt niet terug als aparte functie. Deze rol zal roulerend door de nieuwe bestuursleden worden gedragen. Het interim-Bondsbestuur heeft zes leden bereid gevonden zitting te nemen in het Bondsbestuur. Vier hiervan komen terug uit het vorige bestuur. De bestuursleden zijn:

 • Petra Arends - Topsport Softbal
 • Job van Beekhoven - Topsport Honkbal
 • Remko de Bie - Penningmeester
 • Mark Herbold - Verenigingssport
 • Peter van der Aart - Juridische Zaken en Verenigingssport
 • Stefaan Eskes - Commercie

Daarnaast wordt de Bondsraad teruggebracht tot zeven personen en krijgen die dezelfde focus (portefeuilles) als de leden in het Bondsbestuur. Doel hiervan is vooral om meer synergie tussen de Bondsraad en het Bondsbestuur te realiseren, waardoor de Bondsraad meer een sparringpartner wordt. De Bondsraad krijgt in de toekomst een andere naam. Op dit moment wordt gewerkt met de omschrijving Commissie van Toezicht. Ook deze leden zijn door het interim-Bondsbestuur benaderd en de volgende zeven leden zijn bereid gevonden om tot deze commissie toe te treden:

 • Diana Remmers - Topsport Softbal
 • Peter Kwakernaak - Topsport Honkbal
 • Gijs ten Bosch - Financieel
 • Sjoerd Visser - Verenigingssport
 • Rene van der Horst - Verenigingssport
 • Erik Eilering - Verenigingssport
 • Jan van Gorkum - Commercie

Het Bondsbureau krijgt een striktere scheiding tussen Nationale teams / talentontwikkeling (voorheen Topsport genoemd) aan de ene kant en Verenigingssport (voorheen Breedtesport genoemd) aan de andere kant. Nationale teams / talentontwikkeling betreft in dit geval alles wat betrekking heeft op de nationale selecties honkbal en softbal en talentontwikkeling (CTO en academies). Verenigingssport heeft betrekking op de Nederlandse competities (zowel wedstrijdsport als topsport) en verenigingsondersteuning. Formeel gaat de afdeling Topsport geleid worden door Tjerk Smeets en de afdeling Verenigingssport door Bart Volkerijk.

Planning

Het interim-Bondsbestuur heeft naast de beoogde structuur ook de verwachte planning van implementatie gepresenteerd. 

 • 5 juni: interim-Bondsbestuur informeert verenigingen over nieuwe structuur en introduceert nieuwe bestuurders en toekomstige leden van de Commissie van Toezicht (CvT).
 • Tussen 5 juni en 25 juni: beoogde bestuursleden en beoogde leden CvT bereiden zich voor op hun werkzaamheden en dossiers.
 • Op 25 juni kiest de bestaande Bondsraad conform huidige KNBSB-reglementen en -statuten het nieuwe Bondsbestuur en benoemt de voorzitter.
 • Op 25 juni stelt de huidige Bondsraad de Commissie van Toezicht vast en benoemd de leden daarvan.
 • Op 25 juni treedt het interim-Bondsbestuur terug.

In de periode oktober – december 2018, afhankelijk van de snelheid waarmee bepaalde zaken kunnen worden geregeld, wordt een officieel KNBSB-congres georganiseerd. In de nieuwe structuur krijgt het congres weer een meer prominente(re) rol. Zo gaat er jaarlijks een KNBSB-congres worden georganiseerd waar alle verenigingen kunnen meepraten over de ontwikkelingen en plannen en waar de leden voor het Bondsbestuur en de Commissie van Toezicht kunnen worden benoemd of ontslagen. 

Feedback aanwezigen

De aanwezige leden complimenteerden het interim-Bondsbestuur dat zij een goede groep leden bereid hebben gevonden om zitting te nemen in het nieuwe Bondsbestuur dan wel de Commissie van Toezicht. Ook werden een aantal kritische vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst die door het interim-Bondsbestuur en het beoogde nieuwe Bondsbestuur worden meegenomen.

 • De rol- en taakverdeling tussen het Bondsbestuur en de Commissie van Toezicht dient goed te worden omschreven. Met name op het gebied van verantwoordelijkheden: Wie kan waarvoor worden aangesproken?
 • Nog niet helder was de manier waarop Bondsbestuursleden en leden van de Commissie van Toezicht in de toekomst benoemd dan wel kunnen worden ontslagen.  
 • Tijdens het nog te plannen congres aan het einde van dit jaar hopen de leden van het nieuwe Bondsbestuur een visie op de toekomst te willen zien en wat er nu concreet gedaan gaat worden en waar de focus op komt te liggen.

 

Bekijk de volledige presentatie