Bondsraad

De bondsraad is het hoogste bestuursorgaan van de KNBSB en vertegenwoordigt alle leden van de KNBSB. Zij bestaat uit stemgerechtigde afgevaardigden bondsraadleden uit de clusters van verenigingen en de persoonlijke leden.

De aangesloten verenigingen zijn ingedeeld in clusters. Een cluster is een geografisch gebonden groep van aangesloten verenigingen. Vierjaarlijks, per beleidsperiode, worden de clusters door het bondsbestuur vastgesteld. Het bondsbestuur stelt daarbij tevens het aantal bondsraadleden per cluster vast. Het aantal afgevaardigden per cluster is gebaseerd op het aantal verenigingen op 1 november van het jaar voorafgaand aan het verkiezingsjaar volgens de volgende staffel:

 • 1 afgevaardigde in een cluster t/m 10 aangesloten verenigingen
 • 2 afgevaardigden in een cluster van 11 t/m 20 aangesloten verenigingen
 • het aantal afgevaardigden wordt voor clusters met meer dan 20 aangesloten vereniging steeds met 1 vermeerderd per 10 extra aangesloten verenigingen.

De persoonlijke leden worden door het bestuur ingedeeld in één cluster. Het cluster van persoonlijke leden kiest één bondsraad lid. De voorzitter van het bondsbestuur KNBSB zit de vergaderingen van de bondsraad voor. De bondsraad kent tevens adviserende leden: ereleden, leden van verdienste, leden van het bondsbestuur, algemeen directeur en door het bondsbestuur of bondsraad als zodanig aangewezen (rechts)personen.

Jaarlijks worden tenminste twee bondsraadvergaderingen gehouden: een voorjaarsvergadering tussen 1 februari en 31 mei en een najaarsvergadering tussen 1 oktober en 31 december. De bondsraadsvergaderingen zijn openbaar.

Taakverdeling

De bondsraad kent onder andere de volgende taken en bevoegdheden:

 • benoemen van bondsbestuursleden;   
 • benoemen, schorsen en ontslaan van commissies van de bondsraad;
 • goedkeuren (financiële) jaarverslaglegging van bondsbestuur;
 • vaststellen van de contributie en heffingen;
 • vaststellen van de begroting;
 • wijzigen van de statuten, algemeen reglement en
 • tuchtreglementering;
 • toekennen van het erelidmaatschap, het lidmaatschap van verdienste, of erevoorzitter
 • verlenen van toestemming voor het opleggen van verplichtingen aan leden.

Bondsraadleden

De bondsraad bestaat uit 23 bondsraadleden. Heeft u vragen over of aan de Bondsraad? Neem dan contact op met Algemeen Directeur Bart Volkerijk of stuur een e-mail naar bondsraad@knbsb.nl.
 

Cluster

Naam

Noord (1)

E. Eilering en vacature plaatsvervangend lid

Oost (2)

F.P. Drost en J.E.L. Maduro

Amsterdam (2)

O. Peer en P. Kwakernaak (Tijdelijk teruggetreden i.v.m lidmaatschap Interim Bestuur)

Den Haag (2)

Mw. C.E. Strijk en M.J.J.M. de Zwart

Rotterdam (2)

G.C. Vaandrager (Tijdelijk teruggetreden i.v.m lidmaatschap Interim Bestuur) en P. van Nes

Haarlem (2)

K.L.C. van Veen en G. ten Bosch

Noord-Holland (2)

M. van Drunen en vacature

Midden-Nederland (3)

F.W. Mooijman, R. van Zetten (Tijdelijk teruggetreden i.v.m lidmaatschap Interim Bestuur) en S. Visser

Brabant-West (2)

G.H.T. Snellen en vacature

Brabant-Oost/Limburg (2)

W. van den Hurk (Tijdelijk teruggetreden i.v.m lidmaatschap Interim Bestuur) en vacature

Persoonlijke leden

K. Brandenburg

In het kader efficiënt werken is een taakverdeling op hoofdpunten gemaakt.  
 

Taak

Lid

Financiën

Ruud van Zetten (Tijdelijk teruggetreden i.v.m lidmaatschap Interim Bestuur)
Michaël de Zwart

Regelgeving en Faciliteiten
(Buro e.d.)

Feiko Drost
Geert Snellen

Honkbal

Frank Mooijman
Feiko Drost

Softbal

Jesse Maduro
Karel van Veen
Geert Snellen

Breedtesport

Cora Strijk
Erik Eilering
Martin van Drunen
Gerard Vaandrager (Tijdelijk teruggetreden i.v.m lidmaatschap Interim Bestuur)
Sjoerd Visser

PR, Marketing en
Communicatie

Frank Mooijman
Pim van Nes

Opleidingen

Kjell Brandenburg
Cora Strijk

Bondsbestuur en Algemeen Directeur

Kjell Brandenburg
Gerard Vaandrager (Tijdelijk teruggetreden i.v.m lidmaatschap Interim Bestuur)
Michäel de Zwart

Coördinatie

Kjell Brandenburg

 

Bekijk ook:

Agendapunten