Het Sportakkoord

De regering heeft een Nationaal Sportakkoord gesloten: “Sport Verenigt Nederland”. Het doel van dit Sportakkoord is om iedereen meer te laten sporten en bewegen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in alle leeftijdsfasen. Sportclubs, gemeentes en andere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken.

Het Sportakkoord helpt jouw club!
Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen, juist in coronatijd. Hoe houd je jouw sportclub vitaal? Hoe houd of krijg je voldoende vrijwilligers en hoe bind je leden aan de club? Het lokale Sportakkoord helpt je hierbij. Door ondersteuning op maat krijgt jouw club de mogelijkheid om te groeien en bloeien richting de toekomst. Daarnaast levert het Sportakkoord je, door samenwerking met lokale partijen, een netwerk op die je nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken van beleid. Samen sta je sterker!

Hoe helpt Het Sportakkoord jouw club?

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club?
Stappenplan: van lokaal Sportakkoord naar actie in samenwerking met jouw club

Lees het volledige Sportakkoord

 

 

De zes ambities uit het Sportakkoord

1. Inclusief sporten & bewegen

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

Wat is de aanpak? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Inclusief sporten & bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

Wat zijn de plannen? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op verbreding van hun aanbod.

Wat wordt anders? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Vitale sport- en beweegaanbieders

 

4. Positieve sportcultuur

De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

Hoe gaan we dat merken? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Positieve sportcultuur

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.

Hoe wordt dat gerealiseerd? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Vaardig in bewegen

6. Topsport die inspireert

De zesde ambitie ‘Topsport die inspireert’ krijgt in de loop van 2019 eenzelfde uitwerking. Daarbij is de strekking dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport. Het meeleven met onze sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.

Overige afspraken uit het sportakkoord

De betrokken partners maakten ook afspraken over de volgende zaken:

  • Het Sportakkoord wordt overal in het land vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat ze in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook kan door middel van lokale data een Lokale of Regionale Sport Toekomstverkenning worden uitgevoerd. 
  • De sport zorgt zelf voor promotie van de eigen sport. Om ook de meer kwetsbare groepen te betrekken, is de gemeente in de lead.
  • Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen kunnen een belangrijke rol spelen bij uitvoer van het Sportakkoord. Daarom wordt hun aantal uitgebreid en komen er meerjarige afspraken.
  • Er komen onderzoeken naar governance modellen voor de sport en innovatie in de sport.
  • Diversiteit krijgt nadrukkelijk een plek in de Code Goed Sportbestuur.
  • Wat betreft samenwerking komen er verbindingen tussen de verschillende ministeries, én met de andere akkoorden zoals het preventieakkoord.