Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2024.

 1. Gebruik van persoonsgegevens
 2. Website en cookies
 3. Beveiliging van uw gegevens
 4. Derden
 5. Uw rechten
 6. Wijzigingen privacyverklaring
 7. Vragen

 

Dit is een privacyverklaring van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond, gevestigd te Kelvinbaan 48, Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40531717 (hierna te noemen ‘de KNBSB’, ‘ons/onze’ of ‘wij’).

De KNBSB is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt, conform de vereisten in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de grondslag(en) waarvoor ze zijn verkregen. Daarnaast heeft u bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. De KNBSB is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en (online) bronnen die op onze websites worden genoemd.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De KNBSB verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u:

 

Bron van persoons-gegevens

Welke persoonsgegevens?

Grondslag

Bewaartermijn

A)

U wordt/bent bondslid via een bij ons aangesloten honkbal-softbal-vereniging.

 1. KNBSB-relatienummer
 2. Naam, adres, woonplaats
 3. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 4. Geboorte- en overlijdensdatum
 5. Nationaliteit(en)
 6. Geslacht
 7. Naam vereniging waarvan u lid wordt/bent
 8. Gegevens lidmaatschap vereniging (zoals aanvangs- en einddatum, spelactiviteit(en))
 9. Functie(s) binnen de vereniging/KNBSB/ internationale bond(en)
 10. Pasfoto (voor bondspas in digitaal wedstrijdformulier)
 11. Team(s) waarin u speelt
 12. Wedstrijdgegevens
 13. Veldpositie(s)
 14. Internationale relatienummer (alleen bij ESF)
 15. Tuchthistorie
 16. Ontvangen onderscheidingen
 17. Gegevens diploma(’s) (zoals official- en trainerscursussen)

Uitvoeren van het lidmaat-schap van de KNBSB.

Gedurende het lidmaatschap, zolang het noodzakelijk is volgens onze regelgeving (bv overschrijving) en langer wanneer u onderdeel van de historie van de KNBSB uitmaakt (archief).

B) 

U wordt/bent rechtstreeks bondslid bij ons.

 1. KNBSB-relatienummer
 2. Naam, adres, woonplaats
 3. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 4. Geboorte- en overlijdensdatum
 5. Nationaliteit(en)
 6. Geslacht
 7. Gegevens lidmaatschap KNBSB (zoals aanvangs- en einddatum)
 8. Functie(s) binnen de KNBSB/internationale bond(en)
 9. Pasfoto (voor bondspas en/of plaatsing op website)
 10. Bankrekeninggegevens
 11. Handtekening
 12. Internationale relatienummer (alleen bij ESF)
 13. Tuchthistorie
 14. Ontvangen onderscheidingen
 15. Gegevens diploma(’s) (zoals official- en trainerscursussen)

Uitvoeren van het lidmaat-schap van de KNBSB.

Gedurende het lidmaatschap en langer wanneer u onderdeel van de historie van de KNBSB uitmaakt (archief).

C) 

U maakt deel uit van een van onze nationale (jeugd) selecties.

 1. De persoonsgegevens genoemd bij A of B.
 2. Identiteitsbewijs (type en nummer)
 3. Medische gegevens (alleen van leden van nationale selecties)

Ontwikkeling van een topsporter monitoren.

Gedurende de periode waarin u bent geselecteerd en wanneer u onderdeel van de historie van de KNBSB uitmaakt (archief).

D)

U heeft als KNBSB-lid een dopingcon-trole ondergaan.

 1. De persoonsgegevens genoemd bij A of B.
 2. Identiteitsbewijs (type en nummer)
 3. Uitslag dopingcontrole

Handhaven van de anti-doping-regels.

Gedurende het lidmaatschap.

E) 

U ontvangt een van onze digitale nieuwsbrieven.

 1. Naam
 2. E-mailadres

Toestemming door eigen aanmelding of op grond van uw (bestuurs) functie binnen een vereniging.

Tot het moment dat u zich uit-schrijft.

F) 

U schrijft zich in voor een bijeen-komst/workshop/ cursus/opleiding/ evenement van ons.

 1. Naam, adres, woonplaats
 2. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 3. Geboortedatum
 4. Geslacht
 5. Naam vereniging waarvan u lid bent
 6. Functie(s) binnen de vereniging
 7. Gegevens over de te volgen bijeenkomst/workshop/cursus/opleiding/evenement
 8. Bankrekeninggegevens

Toestemming door eigen aanmelding.

Tot twee jaar na een bijeenkomst/workshop/cursus/ opleiding/evenement.

G)

U maakt gebruik van de KNBSB Competitie-app.

 1. Naam
 2. E-mailadres(sen)
 3. Naam vereniging waarvan u lid bent (eventueel)
 4. Gegevens over ingesteld privacy-niveau

Toestemming door eigen aanmelding.

Gedurende de periode waarin u de app gebruikt.

H)

U doet een aankoop in onze webshop.

 1. Naam, adres, woonplaats
 2. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 3. Geslacht
 4. Bankrekeninggegevens
 5. Gegevens over aankopen

Toestemming door eigen registratie.

Conform de wettelijke bewaartermijn voor financiële gegevens.

I)   

U neemt contact met ons op via een van de websites*.

 1. Naam
 2. E-mailadres

Toestemming door eigen aanmelding.

Op het moment dat de mailwis-seling volledig is afgerond.

J)  

U wordt/bent medewerker of vrijwilliger van ons.

 1. Naam, adres, woonplaats
 2. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 3. Geboortedatum
 4. Nationaliteit(en)
 5. Geslacht
 6. Naam vereniging waarvan u lid wordt/bent
 7. Gegevens lidmaatschap vereniging/KNBSB (zoals aanvangs- en einddatum, spelactiviteit(en))
 8. Functie(s) binnen de vereniging/KNBSB (inclusief datum toe-/aftreden)
 9. Pasfoto (voor plaatsing op website)
 10. Bankrekeninggegevens
 11. BSN-nummer
 12. Identiteitsbewijs (type en nummer)
 13. Handtekening
 14. Tuchthistorie
 15. Ontvangen onderscheidingen
 16. Gegevens diploma(’s) (zoals official- en trainerscursussen)
 17. Internationale benoemingen
 18. Gegevens over afspraken

Uitvoeren van het (vrijwillige) dienstverband van de KNBSB.

Gedurende het (vrijwillige) dienstverband en wanneer een persoon onderdeel van de historie van de KNBSB uitmaakt (archief).

K) 

U wordt/bent sponsor of partner van ons.

 1. Bedrijfsnaam, adres, vestigingsplaats
 2. Zakelijke functie contactpersoon
 3. Zakelijke telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 4. Gegevens over afspraken

Uitvoeren van de sponsor-/ partnerovereen-komst.

Gedurende het sponsor-/partnerschap en wanneer een sponsor/partner onderdeel van de historie van de KNBSB uitmaakt (archief).

L) 

U wordt/bent door een persnieuws-organisatie bij ons aangemeld.

 1. Bedrijfsnaam, adres, vestigingsplaats
 2. Zakelijke functie contactpersoon
 3. Zakelijke telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)

Toestemming door eigen aanmelding.

Tot het moment dat u zich uitschrijft.

*) De volgende websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de KNBSB: knbsb.nl, knbsbstats.nl, softbalsite.com, honkbalsite.com, honkbal-softbalmasterz.nl, starship.nu, baseballmeansbusiness.nl en honkbalsoftbal.nl.

 

1.2 De KNBSB kan deze persoonsgegevens gebruiken om:

 • contact met u op te nemen of te onderhouden.
 • informatie aan u toe te sturen.
 • aanbiedingen in verband met (collectief) ledenvoordeel te doen.
 • de ledenadministratie uit te voeren
 • de competitieadministratie uit te voeren.
 • een overzicht van overschrijvingen te publiceren.
 • een overzicht van onderscheidingen te publiceren.
 • de contactgegevens van bondsofficials te publiceren.
 • een opgave aan internationale bonden te doen.
 • statistieken te publiceren.
 • de tuchtrechtspraak uit te voeren.
 • de anti-dopingregels te handhaven.
 • de ontwikkeling van een topsporter te monitoren.
 • een bijeenkomst/workshop/cursus/opleiding te organiseren.
 • een (collectieve) aankoop te doen.
 • een (collectieve) dienst te leveren.
 • een (collectieve) overeenkomst aan te gaan en uit te voeren.
 • vergoedingen en/of salaris te betalen.
 • onze websites en social mediakanalen te optimaliseren.
 • aandacht voor onze sporten te genereren.
 • promotie voor onze sporten te maken via bijeenkomsten, onze websites, onze social media, et cetera.
 • (wetenschappelijk) onderzoek uit te (laten) voeren.

 

2. WEBSITES EN COOKIES

Om onze websites beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van de website verzameld. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u onze websites bezoekt. Over de cookies die op onze websites worden gebruikt, leest u meer in onze cookieverklaring.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 • De KNBSB gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en bewaart ze niet langer dan noodzakelijk.
 • De KNBSB treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

4.1 De KNBSB verstrekt uw persoonsgegevens (mogelijk) aan de volgende derden:

 • Bij de KNBSB aangesloten honkbal- en softbalverenigingen.
 • Nationale sportorganisaties zoals NOC*NSF.
 • Internationale sportorganisaties zoals WBSC, CEB en ESF.
 • Tuchtrechtelijke organisaties zoals de Nederlandse Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak.
 • ICT-leveranciers zoals Microsoft, Sportlink Services BV, Officegrip, Edition1, OOTP Developments en Dotcomsport.
 • Financiële organisaties zoals Unit4, Sportkader Nederland en Mazars Accountants.
 • Gezondheidsorganisaties zoals Medicort en Zorg van de Zaak.
 • Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst.
 • Overige organisaties als de KNBSB daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

4.2 Wanneer het voorkomt dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Op alle communicatie tussen u en (een van) deze derden zijn de privacyregels van de betreffende derde van toepassing.

 

5. UW RECHTEN

 • Met betrekking tot (het gebruik van) uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
  • Recht op inzage in de persoonsgegevens die de KNBSB van u verwerkt.
  • Recht op wijziging van uw persoonsgegevens, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn.
  • Recht om vergeten te worden en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder andere indien u niet langer prijs stelt op informatie over producten of diensten van ons en/of derden.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde.
  • Recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken.
  • Recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als u van mening bent dat de KNBSB uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.
 • Als u vragen/klachten heeft, dan kunt u kunt u contact met ons opnemen door:
  • Een brief te sturen naar de KNBSB, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein.
  • Een e-mail te sturen naar info@knbsb.nl of een bericht te sturen via het contactformulier op onze website.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

De KNBSB behoudt het recht deze verklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze verklaring wordt op de website van de KNBSB gepubliceerd.

 

7. VRAGEN

Wanneer u een vraag of een klacht heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een brief sturen naar de KNBSB, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein of een e-mail sturen naar info@knbsb.nl.