Contributies en heffingen

Op deze pagina vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 

Indexering

Conform artikel 20 lid i van het Algemeen Reglement worden alle bedragen ter zake van contributies en heffingen elk jaar automatisch aangepast op basis van het indexcijfer voor de prijzen, zoals deze wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor deze bedragen verschuldigd zijn. Op dit moment zijn de gegevens per 1 oktober nog niet definitief vastgesteld. Er is dan ook gekeken naar het voorlopige indexcijfer van CBS per 1 oktober 2023.

 

Indexcijfer 2022 (per 1 oktober):

128,25

Indexcijfer 2023 (per 1 oktober voorlopig):

127,73

Mutatie:

-0,52

Percentage:

-0,41%

 

Echter, gezien de inflatiestijgingen, snel oplopende kosten, de loonstijging vanuit de CAO Sport én de ontwikkelingen op de velden, ziet het bestuur van de KNBSB zich genoodzaakt de contributies en heffingen voor 2024 anders te indexeren dan conform het bovengenoemde artikel van het Algemeen Reglement. De voorgestelde verhoging van de contributie is gelijk aan de verhoging van 2023. Het bestuur van de KNBSB heeft deze toen vastgesteld op 7,5%, terwijl het indexcijfer voor de prijzen (CBS) 14,33% was. Om de verenigingen in 2023 toen niet direct met deze verhoging te confronteren is de contributie destijds met 7,5% verhoogt. Zoals hierboven reeds omschreven ziet het bestuur van de KNBSB zich nu weer genoodzaakt de contributie met eenzelfde percentage te verhogen.

Voorstel vanuit het bestuur van de KNBSB is om de navolgende onderdelen als volgt te indexeren:

 • Contributie / Sportlink 7,5%
 • Sponsorheffingen 0,0%
 • Officialvergoedingen 0,0%
 • Behandelingskosten 15,0%

 

Specificatie van bondsleden en verenigingsfunctionarissen

Hieronder geven we een nadere specificatie welke leden en functionarissen van een aangesloten vereniging in elk geval bondslid van de KNBSB moeten zijn. Daarbij hanteren we twee vuistregels:
 1. Elk lid van een aangesloten vereniging die een vertegenwoordigende functie namens die vereniging bekleed, moet in elk geval bondslid van de KNBSB zijn voor de vereniging die hij vertegenwoordigt.
 2. Iedereen die tijdens een wedstrijd aanwezig is binnen de afrastering van het veld waarop de wedstrijd wordt gespeeld, moet in elk geval bondslid van de KNBSB zijn voor de vereniging waarvoor hij uitkomt.
Bij een bondslid maken we onderscheid tussen twee vormen van bondslidmaatschap:
 1. Spelend bondslid
 2. Niet-spelend bondslid
 

Functie binnen een aangesloten vereniging

Voorbeelden van zo’n functie

Bondslid-maatschap KNBSB

Vorm bondslid-maatschap (minimaal)

Vertegenwoordigende functie

 

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Overige bestuursleden
 • Wedstrijdsecretaris
 • Consul
 • Scheidsrechterscoördinator
 • Lid Technische commissie

Vereist

Niet-spelend bondslid

Sportgerelateerde functie

 • Speler

Vereist

Spelend bondslid

Sportgerelateerde functie

(Persoon die tijdens wedstrijden wel binnen de afrastering van het veld aanwezig is)

 • Coach (alle types)
 • Verenigingsscheidsrechter
 • Teamscorer
 • Teammanager
 • Verzorger/fysiotherapeut*
 • Teamarts
 • Materiaalman

Vereist

Niet-spelend bondslid

Sportgerelateerde functie

(Persoon die tijdens wedstrijden niet binnen de afrastering van het veld aanwezig is)

 • Coach (alle types)
 • Teamscorer
 • Teammanager
 • Verzorger/fysiotherapeut*
 • Teamarts
 • Materiaalman

Niet vereist

Niet-spelend bondslid

Ondersteunende functie

 • Kantinepersoneel
 • Lid van een commissie binnen de vereniging (bv Terrein-commissie, PR-commissie, Sponsorcommissie, etc)

Niet-vereist

Niet-spelend bondslid

 
*) Als een vereniging met een fysiotherapiepraktijk samenwerkt en bij wedstrijden zijn verschillende fysiotherapeuten afwisselend vanuit die praktijk binnen de afrastering van het speelveld aanwezig, dan vervalt de verplichting om hen als bondslid te hebben geregistreerd.

 

Bondscontributie

 

 

Bondscontributie (incl. verzekering en bijdrage Sportlink)

Bondscontributie (incl. verzekering)

Sportlink bijdrage (excl. BTW)

Leeftijd

Spelactiviteit

2023

2024

2024

Vanaf 18 jaar

Honkbal / Softbal

€ 72,80

€ 77,10

€ 1,20

10 t/m 17 jaar

Honkbal / Softbal / Beeball

€ 31,90

€ 33,10

€ 1,20

t/m 9 jaar

Honkbal / Softbal / Beeball

€ 19,00

€ 19,25

€ 1,20

Vanaf 18 jaar

Honkbal / Softbal toeslag dubbellid

€ 11,55

€ 12,40

 

Vanaf 18 jaar

Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal*

€ 37,95

€ 39,65

€ 1,20

10 t/m 17 jaar**

Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal*

€ 37,95

€ 33,10

€ 1,20

t/m 9 jaar**

Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal*

€ 37,95

€ 19,25

€ 1,20

Alle leeftijden

Basislidmaatschap, eveneens niet-spelend bondslid

€ 19,00

€ 19,25

€ 1,20

Alle leeftijden

Introductie, bijv. buurtsport of Baseball5

€ 10,80

€ 10,40

€ 1,20

* Een bondslid die de spelactiviteit Recreatief, G-Honkbal of Slowpitch heeft kan ook aan vijf honkbal- en/of softbalwedstrijden deelnemen zonder dat hij in Sportlink de spelactiviteit honkbal of softbal hoeft te hebben.

** Op verzoek van een vereniging zijn de spelactiviteiten Recreanten, G-Honkbal en Slowpitch voor 2024 opgesplitst in dezelfde leeftijdscategorieën als bij een lidmaatschap Honkbal en Softbal. In 2023 en de jaren ervoor was de contributie voor alle leeftijdscategorieën bij de spelactiviteit Recreanten, G-Honkbal en Slowpitch gebaseerd op de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar.

Noot: Vanaf 2024 zal de Sportlink bijdrage per lid conform de contributie indexatie worden geïndexeerd. Tevens zal de Sportlink bijdrage per lid niet meer in het contributie bedrag worden opgenomen, maar los op de voorschotnota/eindafrekening van de verenigingen worden gefactureerd. Vanuit de Belastingdienst is ons opgelegd dat wij deze bijdragen per 2024 met BTW aan de verenigingen dienen door te belasten.

 

Sponsorheffing

 

2023

2024

Honkbal Hoofdklasse

€ 2.820,00

€ 2.820,00

Honkbal 1e klasse

€ 1.058,00

€ 1.058,00

Softbal Dames Hoofdklasse

€ 532,00

€ 532,00

Softbal Dames 1e klasse

€ 354,00

€ 354,00

Softbal Heren Hoofdklasse

€ 532,00

€ 532,00

Alle overige klassen

€ 354,00

€ 354,00

 

Officialvergoedingen

 

2023

2024

Honkbal - Hoofdklasse

€ 44,65

€ 44,65

Honkbal - 1e klasse

€ 30,10

€ 30,10

Honkbal - 2e klasse

€ 30,10

€ 30,10

Honkbal - 3e klasse

€ 30,10

€ 30,10

Honkbal - Instructional League Junioren enkel

€ 26,25

€ 26,25

Honkbal - Instructional League Junioren dubbel

€ 37,30

€ 37,30

Honkbal - Toernooivergoeding (per dag)

€ 71,80

€ 71,80

 

 

 

Softbal - Hoofdklasse enkel

€ 30,10

€ 30,10

Softbal - Hoofdklasse dubbel

€ 44,65

€ 44,65

Softbal - 1e klasse enkel

€ 30,10

€ 30,10

Softbal - 1e klasse dubbel

€ 44,65

€ 44,65

Softbal - 2e klasse enkel

€ 26,25

€ 26,25

Softbal - 2e klasse dubbel

€ 37,30

€ 37,30

Softbal - Toernooivergoeding (per dag)

€ 71,80

€ 71,80

 

 

 

Scorer - enkel

€ 19,75

€ 19,75

Scorer - dubbel

€ 26,25

€ 26,25

Beoordelaar - enkel

€ 12,45

€ 12,45

Beoordelaar - dubbel

€ 21,30

€ 21,30

Scorer - Toernooivergoeding (per dag)

€ 71,80

€ 71,80

Opmerkingen:

 • Bij oefenwedstrijden en -toernooien geldt de helft van de wedstrijdvergoeding.
 • De officialvergoeding is ter dekking van onkosten die door de official worden gemaakt om een wedstrijd te (bege)leiden (consumpties, aanschaf kleding en materialen).
 • Officials ontvangen tevens een reiskostenvergoeding ter hoogte van € 0,23 per km, zoals vastgesteld door de Belastingdienst.

 

Behandelingskosten

Onderdeel

Activiteit

2023

2024

Commissie Strafzaken

Behandeling strafzaak

€ 122,30

€ 140,65

 

Behandeling strafzaak met hoorzitting

€ 183,30

€ 210,80

 

Behandeling klachtzaak

€ 183,30

€ 210,80

Commissie van Beroep Strafzaken

Behandeling beroepszaak

€ 183,30

€ 210,80

 

Behandeling klachtzaak

€ 183,30

€ 210,80

Adviescommissie Geschillen

Behandeling zaak

€ 185,70

€ 213,55

Instituut Sport Rechtspraak

Behandeling dopingzaak

Tarief ISR

Tarief ISR

 

Behandeling seksuele intimidatiezaak

Tarief ISR

Tarief ISR

 

Behandeling matchfixingzaak

Tarief ISR

Tarief ISR

 

Administratieve heffingen

Vanuit de diverse Reglementen van Wedstrijden kunnen administratieve heffingen aan een vereniging worden opgelegd.

Hieronder staat een overzicht met de hoogtes van de administratieve heffingen voor seizoen 2024. De heffingen zijn gelijk gebleven aan seizoen 2023. De hoogte van een administratieve heffing bij jeugdwedstrijden is altijd 50% van het bedrag dat voor senioren van toepassing is (met uitzondering van de administratieve werkzaamheden rondom de opleidingsvergoeding).

Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2024

Omschrijving heffing

Artikel in RvW

Senioren – bedrag (EUR)

Jeugd – bedrag (EUR)

Administratief verzuim

 

15,00

7,50

Niet tijdig toestemming aanvragen voor oefenwedstrijd of -toernooi tegen een buitenlands team

1.2 lid a

70,00

35,00

Speelveld wijzigen zonder toestemming

3.2 lid i

5,00

2,50

Teamformulier voor aanvang seizoen niet (tijdig) ingezonden

4.9 lid a

25,00

Nvt

Teamformulier tijdens seizoen niet (tijdig) ingezonden wijziging

4.9 lid c

25,00 – 1e keer

50,00 – 2e keer

100,00 – 3e keer

Nvt

Toevoeging NON EU-speelster niet (tijdig) doorgegeven

4.10 lid b

25,00

Nvt

Ongerechtigde speelster of coach/trainer

5.1 lid c

50,00

25,00

Terugtrekken team uit competitie (overige competities)

6.7 lid b

250,00

125,00

Terugtrekken team uit competitie (Honkbal Hoofdklasse en 1e klasse)

6.7 lid c

500,00

Nvt

Terugtrekken team uit competitie (Fastpitch Softbal Dames Hoofdklasse en 1e klasse)

6.7 lid d

500,00

Nvt

Niet voldoen aan knuppelprocedure

6.9 lid b

25,00

Nvt

Speelveld niet in orde bij aanvang wedstrijd

6.10 lid a

5,00

2,50

Team niet gereed bij aanvang wedstrijd

6.10 lid b

5,00

2,50

Team niet gereed na 15 minuten

6.10 lid b

10,00

5,00

Rapport over niet spelen wedstrijd met opzet, door schuld of door overmacht niet (tijdig) ingezonden

6.11 lid e1

15,00

7,50

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (1e keer)

6.11 lid f1 + g

50,00

25,00

Niet spelen wedstrijd met opzet of door schuld (2e keer)

6.11 lid f1 + g

100,00

50,00

Rapport over staken niet (tijdig) ingezonden

6.12 lid f1

15,00

7,50

Wedstrijdformulier niet tijdig, niet volledig of niet conform regels ingevuld en/of ingestuurd

6.19 lid k

10,00

5,00

Protestformulier niet (tijdig) ingezonden

7.1 lid h

25,00

Nvt

Afgewezen of niet-ontvankelijk protest

7.5 lid c

25,00

Nvt

Opleidingsvergoeding eerste seizoen

10.1 lid j1

25,00

25,00

Opleidingsvergoeding voor volgende seizoenen

10.1 lid j1

12,50

12,50

Vragen

Voor vragen over de administratieve heffingen kunt u contact opnemen met de afdeling Competitiezaken, competitie@knbsb.nl.