Verzekeringen

De KNBSB heeft voor haar leden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wanneer u een claim wilt indienen dan kunt u het beste contact opnemen met onze verzekeringsadviseur, AON. Zij weten precies wat er vanuit de verzekering die de KNBSB heeft afgesloten mogelijk is en wat er daarvoor moet gebeuren.

Contactgegevens AON aangaande de aansprakelijkheidsverzekering:
Voor alledaagse vragen, opmerkingen of schademeldingen kan men contact opnemen via het telefoonnummer 088 810 8172 of per mail via ondernemingen.team2@aon.nl.

Adresgegevens voor post:
AON, t.a.v. Affinity SE Team 2
Postbus 3234  |  4800 DE BREDA
 

Collectieve ongevallenverzekering KNBSB
Tijdens het KNBSB Congres op 2 november 2019 is besloten om de collectieve ongevallenverzekering per 1 januari 2020 te laten vervallen.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNBSB

De aansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht via Aon Verzekeringen bij MS Amlin Insuance SE

I.Dekking
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en materiële schade) toegebracht tijdens een door de KNBSB georganiseerde activiteit alsmede de aangesloten verenigingen voor zover de activiteiten betrekking hebben op het beoefenen en bevorderen van de base- en softball sport mits georganiseerd door en onder toezicht van de KNBSB.

Dekkingsgebied

Wereld inclusief USA/Canada

II.Verzekerden
a. de leden en kandidaat-leden van die verenigingen, welke zich bij de verzekeringnemer (KNBSB) voor deze verzekering hebben aangemeld; alsmede de vrijwilligers van wier onbetaalde diensten gebruik wordt gemaakt;
b. de door de bond aangewezen geselecteerden voor vertegenwoordigende teams en jeugdkampen;
c. de door de bond aangewezen scheidsrechters, official scorers en commissieleden;
d. de door de clubs afgevaardigde leden naar het scholenproject.

III. Verzekerd bedrag
De polis biedt dekking voor € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. 

Voor opzichtschade geldt voor € 50.000,- per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar. 

Verzekerd bedrag voor USA/Canada bedraagt € 1.250.000,-

IV.Eigen risico
Per aanspraak geldt een eigen risico van € 500,- voor schade aan zaken (in USA/Canada € 5.000,-).

Per aanspraak in geval van opzichtschade geldt een eigen risico van € 250,-

V.Uitsluitingen
Niet verzekerd is:
-          Schade aan brilmonturen, brillenglazen, horloges en kleding;
-          Schade verband houdende met diefstal, vermissing of verdwijning van zaken;
-          Schade die niet bestaat uit materiële beschadiging of letselschade (de zogenaamde zuivere vermogensschade)


Verder zijn de normale uitsluitingen van toepassing zoals opzet, vermogensdelict, geweldsdelict en seksuele gedragingen.

VI.Polisnummer
Aansprakelijkheidsverzekering ASV9890

VII. Voorwaarden
U kunt de voorwaarden opvragen bij het gespecialiseerd team van AON via ondernemingen.team2@aon.nl of via telefoonnummer 088 810 81 72.

VIII. Schadeformulieren
Schadeaangifteformulieren kunt u aanvragen bij AON via telefoonnummer 088 810 81 72 of via mail ondernemingen.team2@aon.nl / of  rechtstreeks via de schadeafdeling van AON claims.nederland@aon.nl

Het ingevulde en ondertekende schadeformulier kunt u digitaal sturen aan: 

Claims.nederland@aon.nl

De bovenstaande tekst is een samenvatting van de polis, het originele polisblad inclusief clausules en voorwaarden geadministreerd door KNBSB gaan altijd voor op deze samenvatting. Op basis van deze samenvatting kunnen er geen rechten worden ontleend.

Voor alledaagse vragen, opmerkingen of schademeldingen kan men contact opnemen via het telefoonnummer 088 810 8172 of per mail via ondernemingen.team2@aon.nl.