Verzekering

Verzekeringen

De KNBSB heeft voor haar leden een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wanneer u een claim wilt indienen dan kunt u het beste contact opnemen met onze verzekeringsadviseur, Meeus. Zij kunnen weten precies wat er vanuit de verzekering die de KNBSB heeft afgesloten mogelijk is en wat er daarvoor moet gebeuren.

Contactpersoon aangaande de collectieve ongevallenverzekering:
Corine Vork, 020-3018725.

Contactpersoon aangaande de aansprakelijkheidsverzekering:
Marga Kooistra, 088-3434779

Adresgegevens voor post:
Meeùs Amsterdam, t.a.v. Marga Kooistra of Corine Vork (afhankelijk van het onderwerp)
Postbus 3234, 4800 DE BREDA

Let op: alle poststromen van Meeùs lopen via Breda en worden digitaal intern doorgestuurd. Daarom is de vermelding van de naam wel belangrijk.

Collectieve ongevallenverzekering KNBSB

Onze Ongevallenverzekering is bij Meeùs Amsterdam ondergebracht.

I.Verzekerden
Alle personen, vrijwilligers en (kandidaat) leden die bij verzekeringnemer aangesloten zijn

II.Dekking ongevallenverzekering
De verzekering is van kracht voor:
a. tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan trainingen en vergaderingen), op plaatsen en uren welke door de verenigingsbesturen zijn vastgesteld;
b. tijdens de centrale trainingen, bonds-, districts-, oefen- en/of interlandwedstrijden, welke trainingen en wedstrijden onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur c.q. districtsbestuur plaatsvinden;
c. tijdens het reglementair deelnemen aan wedstrijden;
d. tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de onder IIa, b en c bedoelde activiteiten plaatsvinden.

III. Verzekerde bedragen
a. Uitkering bij overlijden € 2.500,-.
b. Uitkering bij algehele blijvende invaliditeit € 25.000,- (en bij gedeeltelijk blijvende invaliditeit het gebruikelijke percentage).
c. Kosten geneeskundige behandeling € 1.000,- per ongeval.
Vanaf 10 februari 2016 is de dekking voor kosten geneeskundige behandeling € 125,- per ongeval.

IV.Geneeskundige kosten (van toepassing vanaf 10 februari 2016)
Er is geen dekking voor het wettelijke en/of vrijwillige eigen risico van een eventuele ziektekostenverzekering. Voorts is er geen dekking indien op grond van een wettelijke of andere verzekering of voorziening aanspraak of vergoeding van deze kosten mogelijk is.

V.Uitsluitingen
Er is geen dekking voor materiële schade zoals beschadigingen aan brilmonturen, brillenglazen, horloges en kleding, echter indien een ongeval resulteert in onmiddellijke ziekenhuisopname is er tot een bedrag van € 5.000,- verzekerd voor schade aan en de kosten voor verloren, beschadigde of gestolen persoonlijke bezittingen als een direct gevolg van het ongeval.
Voorts zijn er de "normale" uitsluitingen zoals bij opzet/grove schuld, misdrijf, vechtpartijen, gebruik dranken/middelen, atoomkernreacties en het beoefenen van enige sport anders dan als amateur.

VI.Beroepssport
Niet verzekerd zijn ongevallen die het gevolg zijn van het deelnemen aan, het voorbereiden van of het trainen voor een wedstrijd anders dan amateur.

VII. Voorwaarden voor vergoeding 
Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is via onze assurantietussenpersoon. Meeùs Amsterdam – Corine Vork (020-301 87 25).

Een dodelijk ongeval dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur rechtstreeks gemeld te worden bij Meeùs Amsterdam – Corine Vork (020-301 87 25)

Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNBSB

De aansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij AEGON Schadeverzekering N.V.

I.Dekking
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en materiële schade) toegebracht tijdens een door de KNBSB of aangesloten vereniging georganiseerde  activiteit.

II.Verzekerden
a. de leden en kandidaat-leden van die verenigingen, welke zich bij de verzekeringnemer (KNBSB) voor deze verzekering hebben aangemeld; alsmede de vrijwilligers van wier onbetaalde diensten gebruik wordt gemaakt;
b. de door de bond aangewezen geselecteerden voor vertegenwoordigende teams en jeugdkampen;
c. de door de bond aangewezen scheidsrechters, official scorers en commissieleden;
d. de door de clubs afgevaardigde leden naar het scholenproject.

III. Verzekerd bedrag
De polis biedt dekking voor € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. 

IV.Eigen risico
Per aanspraak geldt een eigen risico van € 500,- voor schade aan zaken en € 2.500,- voor letselschade.

V.Uitsluitingen
Niet verzekerd is:
-          Schade aan brilmonturen, brillenglazen, horloges en kleding;
-          Schade verband houdende met diefstal, vermissing of verdwijning van zaken;
-          Schade die niet bestaat uit materiële beschadiging of letselschade (de zogenaamde zuivere vermogensschade).
Verder zijn de normale uitsluitingen van toepassing zoals opzet, vermogensdelict, geweldsdelict en seksuele gedragingen.

VI.Polisnummer
Aansprakelijkheidsverzekering MM110147637

VII. Voorwaarden
U kunt de voorwaarden opvragen bij mevrouw Marga Kooistra van Meeùs Assurantiën 

VIII. Schadeformulieren
Schadeaangifteformulieren kunt u aanvragen bij Meeùs Amsterdam - Marga Kooistra (Telefoonnummer 088-3434779 of e-mail m.kooistra@meeus.com)

Het ingevulde en ondertekende schadeformulier kunt u sturen aan:
Meeus Assurantiën t.a.v. mevrouw Marga Kooistra,
Postbus 3234, 4800 DE Breda.
Let op: Dus niet rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of het bondsbureau zenden.