Verzekering

Verzekeringen

De KNBSB heeft voor haar leden een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wanneer u een claim wilt indienen dan kunt u het beste contact opnemen met onze verzekeringsadviseur, Meeus. Zij kunnen weten precies wat er vanuit de verzekering die de KNBSB heeft afgesloten mogelijk is en wat er daarvoor moet gebeuren.

Contactpersoon aangaande de aansprakelijkheidsverzekering:
Sandra van 't Hullenaar (06-27197382)

Adresgegevens voor post:
Meeùs Amsterdam, t.a.v. Marga Kooistra of Corine Vork (afhankelijk van het onderwerp)
Postbus 3234, 4800 DE BREDA

Let op: alle poststromen van Meeùs lopen via Breda en worden digitaal intern doorgestuurd. Daarom is de vermelding van de naam wel belangrijk.

 

Collectieve ongevallenverzekering KNBSB

Tijdens het KNBSB Congres op 2 november 2019 is besloten om de collectieve ongevallenverzekering per 1 januari 2020 te laten vervallen.

 

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNBSB

De aansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij AEGON Schadeverzekering N.V.

I.Dekking
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en materiële schade) toegebracht tijdens een door de KNBSB of aangesloten vereniging georganiseerde  activiteit.

II.Verzekerden
a. de leden en kandidaat-leden van die verenigingen, welke zich bij de verzekeringnemer (KNBSB) voor deze verzekering hebben aangemeld; alsmede de vrijwilligers van wier onbetaalde diensten gebruik wordt gemaakt;
b. de door de bond aangewezen geselecteerden voor vertegenwoordigende teams en jeugdkampen;
c. de door de bond aangewezen scheidsrechters, official scorers en commissieleden;
d. de door de clubs afgevaardigde leden naar het scholenproject.

III. Verzekerd bedrag
De polis biedt dekking voor € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. 

IV.Eigen risico
Per aanspraak geldt een eigen risico van € 500,- voor schade aan zaken en € 2.500,- voor letselschade.

V.Uitsluitingen
Niet verzekerd is:
-          Schade aan brilmonturen, brillenglazen, horloges en kleding;
-          Schade verband houdende met diefstal, vermissing of verdwijning van zaken;
-          Schade die niet bestaat uit materiële beschadiging of letselschade (de zogenaamde zuivere vermogensschade).
Verder zijn de normale uitsluitingen van toepassing zoals opzet, vermogensdelict, geweldsdelict en seksuele gedragingen.

VI.Polisnummer
Aansprakelijkheidsverzekering MM110147637

VII. Voorwaarden
U kunt de voorwaarden opvragen bij mevrouw Marga Kooistra van Meeùs Assurantiën 

VIII. Schadeformulieren
Schadeaangifteformulieren kunt u aanvragen bij Meeùs Amsterdam - Marga Kooistra (Telefoonnummer 088-3434779 of e-mail m.kooistra@meeus.com)

Het ingevulde en ondertekende schadeformulier kunt u sturen aan:
Meeus Assurantiën t.a.v. mevrouw Marga Kooistra,
Postbus 3234, 4800 DE Breda.
Let op: Dus niet rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of het bondsbureau zenden.

Voor alledaagse vragen, opmerkingen of schademeldingen kan men contact opnemen via het telefoonnummer 088 810 8172 of per mail via ondernemingen.team2@aon.nl.