Organisatiestructuur

Op deze pagina kunt u een uitgebreide toelichting lezen over de inrichting van de KNBSB als organisatie.

KNBSB Congres
Het Congres is binnen de organisatiestructuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) het hoogste orgaan. Het Congres komt minimaal een keer per jaar in een algemene vergadering bijeen - de bijeenkomst van in het voorjaar staat daarbij vast.

Alle verenigingen die lid van de KNBSB zijn,  zijn uitgenodigd een afgevaardigde naar het Congres te sturen. De werking van het Congres is vastgelegd in de Statuten KNBSB (artikel 12 tot en met 17) en het Algemeen Reglement KNBSB (artikel 8 tot en met 10). De bevoegdheden van het Congres zijn beschreven in de Statuten KNBSB artikel 12 en de toegang tot en het stemrecht in het Congres is in artikel 13 van de Statuten KNBSB vastgelegd.

Bondsbestuur
Het Bondsbestuur is het orgaan van de KNBSB waar het strategische beleid wordt voorbereid. Na vaststelling door het Congres van het meerjaren beleidsprogramma is het Bondsbestuur uitvoerder van het beleid. De werking van het Bondsbestuur is vastgelegd in de Statuten KNBSB (artikel 18 tot en met 21) en het Algemeen Reglement KNBSB (artikel 12 tot en met 15). De leden van het Bondsbestuur worden door het Congres benoemd.

Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht (CvT) is een commissie van het KNBSB Congres en oefent namens het Congres controle uit op het algemene beleid (sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling en sectie Verenigingssport) en het financiële beleid van het Bondsbestuur. De Commissie van Toezicht en het Bondsbestuur komen vier keer jaar bij elkaar in een formele vergadering. De taken en bevoegdheden van de Commissie van Toezicht zijn beschreven in de Statuten KNBSB (onder andere artikel 12 lid 3) en het Algemeen Reglement KNBSB (artikel 11).

De leden van de Commissie van Toezicht worden voorgedragen op basis van kennis en competenties op een of meer van de volgende gebieden: Nationale Teams Honkbal en/of Softbal, Talentontwikkeling, Verenigingsport, Financiën en Commercie/Communicatie/Marketing/Events. De leden van de Commissie van Toezicht worden door het Congres benoemd.

Werkorganisatie
De Werkorganisatie (ook wel Bondsbureau genoemd) is het orgaan dat uitvoering geeft aan het beleid. De Werkorganisatie is onderverdeeld in een Facilitair Bedrijf en twee secties, te weten de sectie Verenigingssport (VS) en de sectie Nationale teams en Talentontwikkeling (NTTO). Het Facilitair Bedrijf en de sectie Verenigingssport vallen onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur. De sectie Nationale teams / Talentontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Directeur.

In het Directiereglement KNBSB is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van de directie zijn. De directie legt aan het Bondsbestuur verantwoording af. De Werkorganisatie bestaat uit vaste medewerkers die worden ondersteund door meerdere werkgroepen en commissies bestaande uit vrijwilligers.