Commissie Strafzaken

Tuchtrechtspraak is voor velen een lastig onderwerp. In dit document proberen we u in het kort uit te leggen hoe de tuchtrechtspraak binnen de KNBSB in elkaar zit. Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Bondsbureau, telefoon (030) 20 20 100 of via e-mail strafzaken@knbsb.nl. De inhoud van dit document is een vereenvoudigde weergave van de tuchtrechtspraak binnen de KNBSB. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De verwoording in de verschillende tuchtrechtelijke reglementen is altijd leidend.

 

Correspondentie

Correspondentie voor de Commissie Strafzaken (waaronder een 'Rapport van de scheidsrechter', een verweerschrift of rapport/zienswijze) moet binnen 48 uur nadat de beweerde overtreding heeft plaatsgevonden worden gezonden naar:

Commissie Strafzaken KNBSB
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein

of via e-mail: strafzaken@knbsb.nl

 

Verschillende tuchtzaken

 • Strafzaak
  Een scheidsrechter kan een lid van een team wegens wangedrag (binnen of buiten het speelveld) uit het veld sturen. De scheidsrechter moet het uit het veld sturen direct na afloop van de wedstrijd op het (digitale) wedstrijdformulier rapporteren. In deze situatie spreken we van een strafzaak.

 • Klachtzaak
  Het Bondsbestuur of een vereniging kan een aangifte tegen een lid of een (andere) vereniging bij de Commissie Strafzaken indienen. Bijvoorbeeld wanneer:
  • Een bepaling in de statuten of reglementen van de KNBSB wordt overtreden;
  • Een lid zich tegen een ander lid onfatsoenlijk gedraagt;
  • De goede gang van zaken binnen de KNBSB wordt belemmerd.

 • Overige zaken (doping, matchfixing of seksuele intimidatie)
  Onder overige zaken verstaan we zaken op het gebied van doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Het Bondsbestuur kan een aangifte tegen een lid of een vereniging bij het Instituut Sportrechtspraak indienen.

 

Uitspraak

Een tuchtrechtelijke instantie kan op elke dag van de week uitspraak in een zaak doen. Een uitspraak wordt per e-mail naar het secretariaat van de vereniging én naar de gedaagde gestuurd. Wanneer er geen e-mailadres van de gedaagde bekend is, wordt de uitspraak per post verstuurd. Stappenplan Tuchtrechtspraak binnen de KNBSB 

Door het geanonimiseerd publiceren van een uitspraak op de officiële KNBSB-site, worden ook derden in kennis van een uitspraak gesteld. Per seizoen zijn de uitspraken in te zien via de blauwe buttons aan de rechterzijde van deze pagina.

 

Beroep instellen

Tegen een uitspraak in een strafzaak of klachtzaak kan door de gedaagde of degene die aangifte heeft gedaan beroep worden ingesteld. Een beroepschrift moet binnen zeven werkdagen na publicatie van de uitspraak op de officiële KNBSB-site schriftelijk bij de Commissie van Beroep Strafzaken worden aangeleverd via e-mail strafzaken@knbsb.nl. Tegen een uitspraak in een overige zaak (doping, matchfixing en seksuele intimidatie) is ook beroep mogelijk. De termijnen hiervoor zijn beschreven in de verschillende reglementen van het Instituut Sportrechtspraak.

 

Behandelingskosten

Als een tuchtrechtelijke instantie een uitspraak doet, dan wordt in de uitspraak vermeld of de gedaagde een bijdrage in de kosten van het behandelen van een zaak krijgt opgelegd. De hoogte van dit bedrag wordt (jaarlijks) door de Bondsraad vastgesteld. De behandelingskosten worden via de jaarlijkse eindafrekening bij de vereniging in rekening gebracht.

Overzicht van alle actuele tarieven

 

Normen bij strafoplegging

De Commissie Strafzaken heeft een tabel met normen voor strafoplegging opgesteld welke gebruikt worden als richtlijn.

Normen bij strafoplegging

 

Inwerkingtreding

Houdt een uitspraak een strafoplegging in, dan gaat deze straf in vanaf het moment van mededelen tenzij anders is bepaald.

 

Procesbeschrijving

In bijgaand document vindt u een procesbeschrijving waarin stap voor stap is beschreven hoe een strafzaak wordt behandeld.

Procesbeschrijving Tuchtrechtspraak binnen de KNBSB

 

Formulier strafzaak

Het indienen van een strafzaak bestaat uit twee stappen:

 1. Registratie op (digitale) wedstrijdformulier
  Een scheidsrechter moet het uit het veld sturen van een lid van een team direct na afloop van de wedstrijd op het (digitale) wedstrijdformulier rapporteren.

 2. Aanvullende rapportage
  De scheidsrechter moet een aanvullende rapportage indienen met een uitgebreide beschrijving van de feiten en omstandigheden ten aanzien van de beweerde overtreding. Hiervoor is een standaard formulier beschikbaar. Exemplaren van dit formulier zijn kosteloos op te vragen bij de afdeling Competitiezaken (strafzaken@knbsb.nl of competitie@knbsb.nl). Het is niet verplicht voor deze aanvullende rapportage het standaardformulier van de KNBSB te gebruiken. De scheidsrechter kan zijn aanvullende rapportage ook via e-mail of brief indienen.

Let op: Voor het indienen van een klachtzaak of overige zaak is geen standaard formulier beschikbaar. Indien u een dergelijke zaak wilt indienen, dan kunt u uw rapportage of verklaring via email of per post sturen naar het Bondsbureau van de KNBSB.

 

Hoorzittingen

Elke tweede woensdag van de maand organiseert de Commissie Strafzaken hoorzittingen. De data zijn:

 • Woensdag 9 mei 2018
 • Woensdag 13 juni 2018
 • Woensdag 11 juli 2018
 • Woensdag 8 augustus 2018
 • Woensdag 12 september 2018
 • Woensdag 10 oktober 2018

 

Tuchtreglement

Het tuchtreglement is te vinden op de pagina wedstrijdbepalingen