KNBSB Congres

Voor het KNBSB Congres worden alle bij de KNBSB aangesloten verenigingen uitgenodigd. Het congres vindt in ieder geval één keer in de vier jaar plaats, voorafgaande aan een nieuwe beleidsperiode, maar de bondsraad kan besluiten om een tussentijds congres te laten plaatsvinden. De voorzitter van het bondsbestuur is tevens voorzitter van het congres.

De agenda van het vierjaarlijks congres bevat in ieder geval:
•    vaststelling Meerjaren Beleidsplan
•    vaststelling contouren Meerjaren Financiering.

Het congres is een ontmoetingsplek voor bestuurders en geïnteresseerden in de onderwerpen die tijdens deze dag worden besproken. Een belangrijk deel van de dag wordt dan ook gebruikt om als verenigingen met elkaar in gesprek te gaan over zaken die spelen bij de verenigingen. Deze onderwerpen worden tijdens de clusterbijeenkomsten, voorafgaande aan het congres, geïnventariseerd.

Notulen en verslagen KNBSB Congressen