KNBSB Congres

Het Congres is binnen de organisatiestructuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) het hoogste orgaan, de algemene vergadering van de vereniging. Het Congres komt minimaal een keer per jaar bijeen, in elk geval in het voorjaar. Daarnaast heeft het bestuur de wens om ook in het najaar een Congres te organiseren.

Alle verenigingen die lid van de KNBSB zijn worden uitgenodigd een afgevaardigde naar het Congres te sturen. De werking van het Congres is vastgelegd in de Statuten KNBSB (artikel 12 tot en met 17) en het Algemeen Reglement KNBSB (artikel 8 tot en met 10). De bevoegdheden van het Congres zijn beschreven in de Statuten KNBSB artikel 12 en de toegang tot en het stemrecht in het Congres is in artikel 13 van de Statuten KNBSB vastgelegd.

Alle informatie

Het KNBSB Voorjaarscongres 2020 wordt is geannuleerd. Lees hier meer over de oplossing voor dit probleem.

Machtiging

Alle aanwezige bestuursleden dienen een machtigingsformulier in te leveren voor het KNBSB Voorjaarscongres 2020 op woensdag 8 april. Dit kan per mail of bij binnenkomst. Middels het machtigingsformulier verwerft u stemrecht. Tevens kunt u niet-statutaire bestuursleden middels het formulier machtigen om namens de vereniging te stemmen.

Bij voorkeur ontvangen wij de machtingen vooraf per mail: info@knbsb.nl

Download machtigingsformulier KNBSB Congres